Xestión de residuos

AGROAMB está autorizada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras como gestor de residuos non perigosos e inscrita no Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia:
– SC-I-NP-XV-00064 y SC-U-NP-XV-00040, residuos orgánicos biodegradables de orixe industrial e urbano, para Elaboración de Fertilizantes.
– SC-U-NP-PM-00006 y SC-I-NP-PM-OOO30, Elaboración de Tecnosolos.
– LU-NP-NR-00006, como Negociante de residuos.
– LU-I-NP-AR-00001, como Axente de residuos.
– ES.27.04.PTEC, (Código SANDACH S.27.010.003) para o tratamento de subproductos de orixe animal non destinados ao consumo humano de categoría 2 y 3.
– Rexistro xeral do Sector Lácteo, letra “Q”, como Centro de Destrucción de Leite.
AGROAMB está autorizada pola Consejería de Fomento y Medio Ambiente como xestor de residuos non perigosos e inscrita no Registro General de Gestores de Residuos No Peligrosos de la Junta de Castilla y León:
– G.R.N.P. CL 41/15, Valorización agronómica de lodos de depuración.

Servicio de recollida de residuos

Grupo AGROAMB  conta con diversas autorizacións para a recolleita e transporte de residuos. Para o que dispón de diferentes tipos de contenedores de almacenamento temporal, así como de medios de transporte, como camións bañeiras, portacontenedores e cisternas, para o seu traslado posterior a xestor autorizado.

Xestores de residuos e transportistas, accede ao SIRGA