AVISO LEGAL E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

 

 

AVISO LEGAL E POLÍTICA PRIVACIDADE

TITULARIDADE

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, faise constar que esta páxina corresponde á entidade:

¿Quen é o responsable do tratamento dos teus datos?

Empresas de la marca AGROAMB (AGROAMB PRODALT, S.L, AGROAMB, UTE, ÓNEGA ARES S.L, TROBO AGRÍCOLA S.COOP. GALEGA, FUNDACIÓN BLAS DO CARBOEIRO y PRODUCCIONES ALTERNATIVAS S.A), cuya matriz es AGROAMB PRODALT, S.L en adiante AGROAMB.

Enderezo: Calzada da Gándaras, 11,- Bajo,-27003,- LUGO

Tfno: 982231365

Mail: dpd@agroamb.com

Web: www.agroamb.com

Inscripción da entidade:

 • Rexistro Mercantil de LUGO, Sección: 8, Hoja: LU-6980, Tomo:287 , Libro: 0, Folio: 213 de 31 de Julio de 2000.

Podes dirixirche de calquera forma para comunicarche connosco. Reservámonos o dereito para modificar ou adaptar a presente Política de Privacidade en calquera momento. Recomendámosche revisar a mesma, e se che rexistraches e accedes á túa conta ou perfil, informaráseche das modificacións.

Se es algún dos seguintes colectivos, consulta a información despregable:

+ CONTACTOS DA WEB OU DO CORREO ELECTRÓNICO 

¿Que datos recompilamos a través da Web?

Podemos tratar o teu IP, que sistema operativo ou navegador usas, e mesmo a duración da túa visita, de forma anónima. Se nos facilitas datos no formulario de contacto, identificarasche para poder contactar contigo, no caso de que sexa necesario.

¿Con que finalidades imos tratar os seus datos persoais?

 • • Contestar as túas consultas, solicitudes ou peticións.
 • • Xestionar o servizo solicitado, contestar a túa solicitude, ou tramitar a túa petición.
 • • Información por medios electrónicos, que versen sobre a túa solicitude.
 • • Información comercial ou de eventos por medios electrónicos, sempre que exista autorización expresa.
 • • Realizar análise e melloras na Web, sobre os nosos produtos e servizos. Mellorar a nosa estratexia comercial.

¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos teus datos?

A aceptación e consentimento do interesado: Naqueles casos onde para realizar unha solicitude sexa necesario cumprimentar un formulario e facer un ” click” no botón de enviar, a realización do mesmo implicará necesariamente que foi informado e outorgou expresamente o seu consentimento ao contido da cláusula anexada ao devandito formulario ou aceptación da política de privacidade. Todos os nosos formularios contan co símbolo * nos datos obrigatorios. Se non facilitas eses campos, ou non marcas o checkbox de aceptación da política de privacidade, non se permitirá o envío da información. Normalmente ten a seguinte fórmula: “□ Son maior de 14 e lin e acepto a Política de privacidade.”

+ CLIENTES

¿Con que finalidades imos tratar os seus datos persoais?

 • Elaboración do orzamento e seguimento do mesmo mediante comunicacións entre ambas as partes.
 • Información por medios electrónicos, que versen sobre a túa solicitude.
 • Información comercial ou de eventos por medios electrónicos, sempre que exista autorización expresa.
 • Xestionar os servizos administrativos, de comunicacións e de loxística realizados polo Responsable.
 • Facturación e declaración dos impostos oportunos.
 • Realizar as transaccións que correspondan.
 • Xestións de control e recobro.

+ ENQUISAS DE CALIDADE

¿Con que finalidades imos tratar os seus datos persoais?

 • Valorar o grao de calidade no servizo dispensado
 • Mellorar os servizos ofrecidos, en virtude do cumprimento da ISO

¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos teus datos?

A base legal é o consentimento expreso do enquisado.


+ PROVEEDORES.

¿Con que finalidades imos tratar os seus datos persoais?

 • Información por medios electrónicos, que versen sobre a túa solicitude.
 • Información comercial ou de eventos por medios electrónicos, sempre que exista autorización expresa.
 • Xestionar os servizos administrativos, de comunicacións e de loxística realizados polo Responsable.
 • Facturación.
 • Realizar as transaccións que correspondan.
 • Facturación e declaración dos impostos oportunos.
 • Xestións de control e recobro.

¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos teus datos?

A base legal é a aceptación dunha relación contractual, ou na súa falta o teu consentimento ao contactar connosco ou ofrecernos os seus produtos por algunha vía.

+ CONTACTOS REDES SOCIAIS

¿Con que finalidades imos tratar os seus datos persoais?

 • Contestar as túas consultas, solicitudes ou peticións.
 • Xestionar o servizo solicitado, contestar a túa solicitude, ou tramitar a túa petición.
 • Relacionarnos contigo e crear unha comunidade de seguidores.

¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos teus datos?

A aceptación dunha relación contractual na contorna da rede social que corresponda, e conforme ás súas políticas de Privacidade:

Facebook http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf

Instagram https://help.instagram.com/155833707900388

Twitter    http://twitter.com/privacy

Linkedin http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Pinterest https://about.pinterest.com/es/privacy-policy

Google* http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

*(Google+ y Youtube)

¿Durante canto tempo imos manter os datos persoais?

Só podemos consultar ou dar de baixa os teus datos de forma restrinxida ao ter un perfil específico. Tratarémolos tanto tempo como o teu déixesnos seguíndonos, sendo amigos ou dándolle a “gústame”, “seguir” ou botóns similares. Calquera rectificación dos teus datos ou restrición de información ou de publicacións debes realizala a través da configuración do teu perfil ou usuario na propia rede social.

+ DEMANDANTES DE EMPREGO

¿Con que finalidades imos tratar os seus datos persoais?

 • Organización de procesos de selección para a contratación de empregados.
 • Citarche para entrevistas de traballo e avaliar a túa candidatura.
 • Se nos deches o teu consentimento, poderémosllo ceder a empresas colaboradoras ou afíns, co único obxectivo de axudarche a atopar emprego.
 • Se marcas o checkbox de aceptación da política de privacidade, dásnos o teu consentimento para ceder a túa solicitude de emprego ás entidades que compoñen o grupo de empresas co obxectivo de incluírche nos seus procesos de selección de persoal.
 • Así mesmo, comunicámosche que transcorrido un ano desde a recepción do teu currículo vitae, procederemos á súa destrución segura

¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos teus datos?

A base legal é o teu consentimento inequívoco, ao enviarnos o teu CV.

Incluímos datos persoais de terceiras persoas?

Non, como norma xeral só tratamos os datos que nos facilitan os titulares. Se nos achegas datos de terceiros, deberás con carácter previo, informar e solicitar o seu consentimento ás devanditas persoas, ou pola contra exímesnos de calquera responsabilidade polo incumprimento deste requisito.

¿E datos de menores?

Non tratamos datos de menores de 14 anos. Por tanto, abstéñase de facilitalos se non ten esa idade ou, no seu caso, de facilitar datos de terceiros que non teñan a citada idade. AGROAMB exímese de calquera responsabilidade polo incumprimento desta previsión.

¿Realizaremos comunicacións por medios electrónicos?

 • Só se realizarán para xestionar a túa solicitude, se é un dos medios de contacto que nos facilitou.
 • Se realizamos comunicacións comerciais serían previa e expresamente autorizadas por tí.

¿Qué medidas de seguridade aplicamos?

Podes estar tranquilo: Adoptamos un nivel óptimo de protección dos Datos Persoais que manexamos, e instalamos todos os medios e medidas técnicas á nosa disposición segundo o estado da tecnoloxía para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos Datos Persoais.

¿A qué destinatarios se comunicarán os tus datos?

Os teus datos non se cederán a terceiros, salvo obrigación legal. En concreto comunicaranse á Administracións públicas con competencia na materia (Xunta de Galicia, Axencia Estatal da Administración Tributaria, entre outras…) e a Entidades privadas (Bancos, entidades financeiras para o cobro do servizo prestado ou produto adquirido e Aseguradoras..), así como aos encargados do tratamento necesarios para a execución do acordo. En caso de compra ou pago, se elixes algunha aplicación, web, plataforma, cartón bancario, os teus datos cederanse a esa plataforma ou se tratarán na súa contorna, sempre coa máxima seguridade. Cando llo ordenemos, terán acceso á nosa web a empresa de desenvolvemento e mantemento web, ou a de aloxamento. As mesmas terán asinado un contrato de prestación de servizos que lles obriga a manter o mesmo nivel de privacidade que nós. Calquera transferencia internacional de datos cando usamos aplicacións americanas, estará adherida ao convenio Privacy Shield, que garanten que as empresas de software americano cumpren as políticas de protección de datos europeas en materia de privacidade.

¿Qué Dereitos tes?

 • A saber se estamos a tratar os teus datos ou non.
 • A acceder aos teus datos persoais.
 • A solicitar a rectificación dos teus datos se son inexactos.
 • A solicitar a supresión dos teus datos se xa non son necesarios para os fins para os que foron recollidos ou se nos retiras o consentimento outorgado.
 • A solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nalgúns supostos, nese caso só os conservaremos de acordo coa normativa vixente.
 • A portar os teus datos, que che serán facilitados nun formato estruturado, de uso común ou lectura mecánica. Se o prefires, podémosllos enviar ao novo responsable que nos designes. Só é válido en determinados supostos.
 • A presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos ou autoridade de control competente, se crees que non che atendemos correctamente.
 • A revogar o consentimento para calquera tratamento para o que consentises, en calquera momento.
 • Se modificas algún dato, agradecémosche que nolo comuniques para mantelos actualizados.

¿Queres un formulario para eo exercicio de Dereitos?

 • Temos formularios para o exercicio dos teus dereitos, pídenolos por email ou se o prefires, podes usar os elaborados pola Axencia Española de Protección de Datos ou terceiros.
 • Estes formularios deben ir asinados electronicamente ou ser acompañados de fotocopia do DNI.
 • Se che representa alguén, debes achegarnos copia do seu DNI, ou que o firme coa súa firma electrónica.
 • Os formularios poden ser presentados presencialmente, enviados por carta ou por mail na dirección do Responsable ao comezo deste texto.

¿Canto tardamos en contestarche ao Exercicio de Dereitos?

Depende do dereito, pero como máximo nun mes desde a túa solicitude, e dous meses se o tema é moi complexo e notificámosche que necesitamos máis tempo.

¿Tratamos cookies?

Se usamos outro tipo de cookies que non sexan as necesarias, poderás consultar a política de cookies na ligazón correspondente desde o inicio da nosa web.

¿Durante cuánto tiempo vamos a mantener tus datos personales?

 • Los datos personales serán mantenidos mientras sigas vinculado con nosotros.
 • Una vez te desvincules, los datos personales tratados en cada finalidad se mantendrán durante los plazos legalmente previstos, incluído el plazo en el que un juez o tribunal los pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales.
 • Los datos tratados se mantendrán en tanto no expiren los plazos legales aludidos anteriormente, si hubiera obligación legal de mantenimiento, o de no existir ese plazo legal, hasta que el interesado solicite su supresión o revoque el consentimiento otorgado.
 • Mantendremos toda la información y comunicaciones relativas a tu compra o a la prestación de nuestro servicio, mientras duren las garantías de los productos o servicios, para atender posibles reclamaciones.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

AGROAMB por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su página web, así como de los elementos contenidos en la misma (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad de AGROAMB o bien de sus licenciantes. Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de AGROAMB. El USUARIO se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de AGROAMB. Podrá visualizar los elementos del portal e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. El USUARIO deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en el las páginas de  AGROAMB

DIRECCIONES IP

Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre de dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un número asignado automáticamente a un ordenador cuando ésta se conecta a Internet. Toda esta información es registrada en un fichero de actividad del servidor debidamente inscrito que permite el posterior procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones únicamente estadísticas que permitan conocer el número de impresiones de páginas, el número de visitas realizadas a los servicios web, el orden de visitas, el punto de acceso, etc.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD

AGROAMB no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.

MODIFICACIONES

AGROAMB se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en su portal.

ENLACES

En el caso de que en AGROAMB se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros sitios de Internet, AGROAMB no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos. En ningún caso AGROAMB asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet. Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.

DERECHO DE EXCLUSIÓN

AGROAMB se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso.

GENERALIDADES

AGROAMB perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones así como cualquier utilización indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder en derecho.

MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN

AGROAMB podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo debidamente publicadas como aquí aparecen. La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas.

SEGURIDAD

El sitio web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptadas en la industria, tales como firewalls, procedimientos de control de acceso y mecanismos criptográficos, todo ello con el objeto de evitar el acceso no autorizado a los datos. Para lograr estos fines, el usuario/cliente acepta que el prestador obtenga datos para efectos de la correspondiente autenticación de los controles de acceso.

Todo proceso de contratación o que conlleve la introducción de datos personales de carácter alto (salud, ideología,…) serán siempre transmitidos mediante protocolo de comunicación segura (Https://,…), de tal forma que ningún tercero tenga acceso a la información transmitida vía electrónica.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

La relación entre AGROAMB y el USUARIO se regirá por la normativa española vigente y cualquier controversia se someterá a los Juzgados y tribunales que corresponda.

Translate