Xestión de residuos

AGROAMB está autorizada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras como gestor de residuos non perigosos e inscrita no Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia:
– SC-I-NP-XV-00064, residuos orgánicos biodegradables de orixe industrial e urbano, para Elaboración de Fertilizantes.
– SC-U-NP-PM-00006 y SC-I-NP-PM-OOO30, Elaboración de Tecnosolos.
– LU-NP-NR-00006, como Negociante de residuos.
– LU-I-NP-AR-00001, como Axente de residuos.
– ES.27.04.PTEC, (Código SANDACH S.27.010.003) para o tratamento de subproductos de orixe animal non destinados ao consumo humano de categoría 2 y 3.
– Rexistro xeral do Sector Lácteo, letra “Q”, como Centro de Destrucción de Leite.
AGROAMB está autorizada pola Consejería de Fomento y Medio Ambiente como xestor de residuos non perigosos e inscrita no Registro General de Gestores de Residuos No Peligrosos de la Junta de Castilla y León:
– G.R.N.P. CL 41/15, Valorización agronómica de lodos de depuración.

Servicio de recollida de residuos

Grupo AGROAMB  conta con diversas autorizacións para a recolleita e transporte de residuos. Para o que dispón de diferentes tipos de contenedores de almacenamento temporal, así como de medios de transporte, como camións bañeiras, portacontenedores e cisternas, para o seu traslado posterior a xestor autorizado.

Transporte de residuos

O transporte e a loxística de contedores é unha das actividades principais de AGROAMB, que é unha empresa especializada no transporte de residuos mediante colector, contedor, bañeiras….

AGROAMB coñece moi ben as infraestruturas, os vehículos e as operacións coas que unha empresa pode contar e está capacitada para colocar os produtos/mercancías/residuos no momento preciso e no lugar desexado.

Deste xeito, AGROAMB conta cunha flota de vehículos, cisternas, piso móviles, compactadoras e contedores adaptados a diferentes tipos de servizos, configuracións e con distintas capacidades que se adaptan ás necesidades do cliente.

AGROAMB conta con autorización para o transporte de residuos perigosos e non perigosos, subproductos animais (SANDACH), o cal convirte a AGROAMB nunha empresa que pode realizar calquer tipo de transporte convencional, así como transportes tan específicos como os comentados.

Para levar o control e loxística dos transportes conta con sistemas avanzados de GPS que facilitan a xestión e planificación das rutas, e no caso dos residuos a súa rastrexabilidade. Tamén conta con sistemas 4.0 de mobilidade e loxística.

Xestores de residuos e transportistas, accede ao SIRGA
Xestores de residuos da Xunta de Castela e León
Xestión de subprodutos de orixe animal, accede ao SANDACH
Translate